TEZLER

Özel, N. (2013). Araştırma Görevlilerine Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bağlamında Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması [Providing Research Assistants with Information Literacy Skills in the Framework of Information and Communication Technologies]. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. G. Nazlı Alkan)

Özel, N. (2007). Üniversite Kütüphanelerinin Kataloglama Birimlerinde Çalışan Kütüphanecilerin Eğitim Gereksinimleri Üzerine Bir Araştırma [A Study on the Educational Needs of Librarians Working in Cataloging Departments of University Libraries]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. K. Gülbün Baydur)

 

KİTAPLAR

International Federation of Library Associations and Institutions Acquisition and Collection Development Section. (2016). Gifts for the Collections: Guidelines for Libraries [Bağış Koleksiyonlar: Kütüphaneler İçin Rehber]. Çevirenler N. Özel ve H. Kıpçak. Hague: IFLA. ISBN 978-90-77897-32-4

Özel, N. ve Çakmak, T. (Editörler). (2016). Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi: Bildiriler = International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions : Proceedings / Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Kağıthane, İstanbul, Türkiye. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. ISBN: 978-605-66349-1-8

Özdemirci, F., Özel, N., Çakmak, T., Akdoğan, Z. ve Yalçınkaya, B. (Editörler). (2016). e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Ankara Üniversitesi, Gölbaşı, Ankara Bildiriler Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü. ISBN: 978-605-61009-5-6

Rukancı, F., Anameriç, H. ve Tuzcu, K. (2016). Yazma Eserlerin Bibliyografik Denetimi. Yayına Hazırlayan N. Özel. İstanbul: Hiperlink. ISBN: 978-605-9143-16-5

Güneş, G., Özel, N., Çakmak, T. (Editörler). (2016). ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler, 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul Bildiriler Kitabı. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. ISBN: 978-605-66349-0-1

Özdemirci, F., Özel, N., Çakmak, T., Akdoğan, Z. ve Yalçınkaya, B. (Editörler). (2015). e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Teknokent Konferans Salonu Gölbaşı/Ankara Bildiri Özetleri Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü. ISBN: 978-605-84441-1-9

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu Nadir Eserler ve Özel Dermeler Bölümü [International Federation of Library Associations and Institutions Rare Books and Special Collections Section]. (2015). Nadir ve Yazma Eser Dermelerinin Dijitalleştirilmesinin Planlanması İçin Kılavuzlar [Guidelines for Planning the Digitization of Rare Book and Manuscript Collections]. Özel, N. (Çev. ve Yay. Haz.). Ankara. ISBN 978-605-84441-0-2

Polat, C. ve Binici, K. (2015). Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı. Yayına Hazırlayanlar ve Redaktörler N. Özel ve T. Çakmak. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. e-ISBN 978-975-95295-9-8

Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2015). Kamusal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi: Organizasyonlar ve Üniversitelere Yönelik Koşulların Analizi. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. ISBN: 978-975-491-376-7

Özel, N. ve Er-Koçoğlu, N. (Yay. Haz.). (2014). Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60.Yıl Armağan Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi. ISBN 978-605-136-187-1

Çakmak, T., Körpeoğlu, H., Akın, H. F., Özel, N. (Yay. Haz.). (2013). ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler, 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Bildiri Özetleri. İstanbul: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. ISBN: 978-975-95295-8-1

Külcü, Ö. Çakmak, T., Özel, N. (Yay. Haz.). (2012). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. ISBN: 978-975-491-334-7

Yıldızeli, A, Çakmak, T., Özel, N. (Yay.Haz.). (2012). ÜNAK 2010: “Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri, 07-09 Ekim 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun: Bildiriler Kitabı. Samsun: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. ISBN: 978-975-7636-98-4

 

KİTAP İÇİ BÖLÜMLER

Özel, N. (2018). Developing Visual Literacy Skills Through Library Instructions [Görsel Okuryazarlık Becerilerinin Kütüphane Eğitimleri Yoluyla Geliştirilmesi]. In V. Osinska, & G. Osinski (Eds.), Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities (pp. 32-48). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-4990-1.ch003

Özel, N., Çakmak, T. (2012). Yeni Nesil Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0. Ö. Külcü, T. Çakmak ve N. Özel (Yay. Haz.). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan içinde (ss. 111-116). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

 

MAKALELER

Özel, N. (2017). Kütüphanelerde Bağlı Veri Modeli ve Bibliyografik Kayıtların Geleceği. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 57(2), 1547-1574.

Özel, N. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 17(2), 247-264.

Özel, N. (2016). Müzelerde Bilginin Düzenlenmesi ve Erişime Sunulması: Ankara’daki Müzelere Yönelik Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 56(1), 177-209.

Özel, N. (2016). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkisiyle Değişen Bilgi Kaynakları, Hizmetleri ve Öğrenme Ortamları. Milli Eğitim Dergisi, 209, 270-294.

Oberg, D. ve Jones, B. S. (2016). Yeni Uluslararası Okul Kütüphanesi Rehberi [New International School Library Guidelines].Çeviren N. Özel. Milli Eğitim Dergisi, 208, 121-157.

Atılgan, D., Özel, N., Çakmak, T. (2015). RDA in Turkey: Perceptions and Expectations on Implementation. Italian Journal of Library, Archives, and Information Science, 6(2), 162-180.

Özel, N. (2015). Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA). Bilgi Dünyası, 16(1), 1-22.

Özel, N. (2014). Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Eğitim Gereksinimleri: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 15(2), 253-283.

Atılgan, D., Özel, N., Çakmak, T. (2014). Awareness, Perceptions, and Expectations of Academic Librarians in Turkey about Resource Description and Access (RDA). Cataloging & Classification Quarterly, 52(6-7), 660-676.

Özel, N. (2014). Türkiye’nin Bilgi ve Kültürel Birikiminin Uluslararası Platformlarda Görünürlüğü Sağlanmalı. Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, 42(166), 94-95.

Külcü, Ö., Çakmak, T., Özel, N. (2013). Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi. Bilgi Dünyası, 14(2), 251-269.

Çakmak, T., Özel, N., Yılmaz, M. (2013). Evaluation of the Open Course Ware Initiatives within the Scope of Digital Literacy Skills: Turkish Open CourseWare Consortium Case. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 83, 65-70.

Çakmak, T., Özel, N., Yılmaz, M. (2012). Open Educational Resources and Academic Libraries: Reflections from Turkey. Global Journal on Technology, 1, 1002-1006.

Özel, N., Çakmak, T. (2011). Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarına Yönelik Kullanıcı Beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği. Bilgi Dünyası, 12(1), 30-45.

 

BİLDİRİLER VE SÖZEL SUNUMLAR

Uluslararası / Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özel, N. (2016). Kültürel Miras Varlıklarının Dijitalleştirilmesi Sürecinde Planlama Çalışmalarının ve Üstveri Tanımlamalarının Önemi. ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi / International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions, 17-20 Eylül 2014, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul Bildiriler içinde (ss. 160-166). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.

Yılmaz, M., Çakmak, T., Özel, N. (2013). Application of Computer Mediated Communication in the Delivery of Virtual Reference Services. Z. Taşkın, T. Çakmak, G. Doğan (Eds.). The 21st International BOBCATSSS Conference: From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”, 23-25 January 2013, Ankara, Turkey Proceedings içinde (ss. 179-185). Ankara: Hacettepe University Department of Information Management.

Çakmak, T., Özel, N. (2012). Dijital Varlık Yönetimi ve Bilgi Hizmetleri. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi / International Congress of “The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of Land Registry Archives”, 21-23 Kasım 2012, İstanbul içinde (ss. 571-576). İstanbul: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü.

Özel, N., Arslantaş, Y., Baydar, B., Koşal, B. (2012). Perceptions of Librarians on Next Generation Information Services. Information in e-Motion. Proceedings BOBCATSSS 2012. 20th International Conference on Information Science, 23-25 January 2012, Amsterdam, Netherlands.

Özel, N., Çaltı, Ö., Girgin, H. B. (2012). Utilizing Mobile Technologies in Academic LibrariesThe Case of Turkey. Information in e-Motion. Proceedings BOBCATSSS 2012. 20th International Conference on Information Science, 23-25 January 2012, Amsterdam, Netherlands.

Özel, N., Çakmak, T. (2010). Users’ Expectations on Restructuring OPACs through Social Network Applications. 2010 IEEE/ACM Int’l Conference on Green Computing and Communications & Int’l Conference on Cyber, Physical and Social Computing, 18-20 December 2010, Hangzhou, Zhejiang, China.

Çakmak, T., Özel, N. (2010). Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarının Sosyal Ağlarla Yeniden Yapılandırılması: Yazılımlar ve Projeler. ÜNAK 2010: “Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri, 07-09 Ekim 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitabı içinde (ss. 29-36). Samsun: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.

Özel, N., Çakmak, T. (2010). Sosyal Kataloglama Siteleri ve Yeni Nesil Kütüphane Katalogları. ÜNAK 2010: “Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri, 07-09 Ekim 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitabı içinde (ss. 121-130). Samsun: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.

Özel, N. (2005). Bibliyografik Kayıtlar İçin İşlevsel Gerekler. ÜNAK’05 Bilginin Organizasyonu ve Pazarlanması Konferansı, 22-24 Eylül 2005, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

 

Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılmamış Sözel Bildiriler / Davetli Konuşmalar

Özel, N. (2018). Yeni Nesil Çocuklar ve Yeni Nesil Kütüphane Uygulamaları Paneli, 29 Mart 2018, Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2018). Yaşam Boyu Öğrenme İçin Bilgi Okuryazarlığı. 54.Kütüphane Haftası Etkinlikleri: Yeni Nesil Çocuklar Yeni Nesil Kütüphaneler, Samsun İlkadım 23 Nisan Ortaokulu, Samsun. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2018). Dijital Çağda Müzeler: Dijitalleştirme, Tanımlama ve Erişim. Çanakkale 10.Müzeler Buluşması: Müzeler: Eğitim ve Teknoloji, 10-11 Mart 2018, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi, Çanakkale. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2017). Dijital Beşeri Bilimler Hareketi ve Kütüphaneler. Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu, 6-8 Eylül 2017, Bursa.

Özel, N. (2017). Bilgi Okuryazarlığı: Yeni Teknolojilerin Etkisiyle Değişen Bilgi ve Beceriler. 53.Kütüphane Haftası: Bilgi Okuryazarlığı ve Yeni Bilgi Teknolojileri Paneli. 29 Mart 2017, Milli Kütüphane, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2016). Müzelerde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Qulto International Çalıştayı – Müzeler: 21.Yüzyılın Cazibe Merkezleri, 3 Kasım 2016, Milli Kütüphane, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2016). Müzelerde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Qulto International Çalıştayı – Müzeler: 21.Yüzyılın Cazibe Merkezleri, 1 Kasım 2016, Macar Kültür Merkezi, Kâğıthane, İstanbul. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2016). Dijital Kent Kütüphaneleri, Arşivleri ve Müzelerinin Kurulması ve Yönetilmesi. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi, Bursa.

Özel, N. (2016). Müzelerde Bilgi ve Bilgi Sistemlerinin Yönetimi. 8. Çanakkale Müzeler Buluşması: Müzeler ve Müzecilik Çalışmalarında Telif Hakları, 5-6 Mart 2016, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi, Çanakkale. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2015). Dijitalleştirme ve Dijital Hakların Yönetimi. e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Ankara Üniversitesi, Gölbaşı, Ankara.

Özel, N. (2015). Erasmus+. Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu Kariyer Günleri 2015. 7-8 Mayıs 2015, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Kırmızı Salon, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2015). Kültürel Miras Ögelerinin Yönetimi ve Tanımlama Standartları. Kültürel Mirasın Yönetilmesinde Stratejik Yaklaşımlar Paneli, 1 Nisan 2015, İzmir Üniversitesi, İzmir. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2015). Niteleme, Üst Veri, Standartlar. Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Çalıştayı 2015, 11-14 Mart 2015, Limak Limra Otel, Antalya. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2015). Dijital Kütüphaneler ve Veri Bankaları. Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı, 18-21 Şubat 2015, Afyonkarahisar. (Davetli Moderatör)

Özel, N. (2014). Kültür Objelerinin Dijitalleştirilmesi Sürecinde Planlama Çalışmalarının ve Üstveri Tanımlamanın Önemi. Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu, 5 Aralık 2015, Koç Üniversitesi VEKAM, Ankara.

Rukancı, F., Özel, N. (2014). Resource Description and Access (RDA) ve Yazma Eserlerin Bibliyografik Denetimi. ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul.

Özel, N., Çakmak, T. (2014). Arşiv Belgelerinin Dijital Ortamda Tanımlanması ve Erişime Sunulması. e-BEYAS 2104: Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu, 20-21 Mart 2014, Gölbaşı, Ankara.

Özel, N. (2014). Kütüphanecilik Mesleğinin Gelişiminde Mesleki Örgütlerin Rolü. Türkiye’de Kütüphanecilik Mesleği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli, 1 Nisan 2014, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2013). Meslek Derneklerinde Gençlik Kolları: TKD Kampüs ve Genç ÜNAK. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu Çarşamba Konferansları, 27 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2013). Kataloglamanın Geleceği. Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı, 26 Mart 2013, Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2012). Sosyal Medya ve Bilgi Merkezleri. 48. Kütüphane Haftası: Sosyal Medyanın Kütüphane ve Kütüphane Kullanıcıları Üzerindeki Etkisi Paneli, 29 Mart 2012, Atılım Üniversitesi, İncek, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2012). Yeni Nesil Bilgi Hizmetleri ve Kütüphaneciler. Bilkent’te Kütüphanecilik Seminerleri: Web 2.0, 12 Ocak 2012, Bilkent Üniversitesi, Ankara. (Davetli Konuşmacı)

Çakmak, T., Özel, N. (2011). Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Özel, N. (2011). Bilgi Okuryazarlığı ve Kullanıcı Eğitimi. 47.Kütüphane Haftası Konferansı, 30 Mart 2011, Uludağ Üniversitesi, Bursa. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2011). Bilgi Çağı Temel Becerilerinin Bireylere Kazandırılması. Kaşgarlı Mahmut Öğrenme Merkezi: Bilgi Kullanıcıları ve Yöneticilerinin Buluştuğu Platformlar Olarak Bilgi-Belge Merkezleri Sempozyumu, 5-8 Mayıs 2011, Ardahan Üniversitesi, Ardahan. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2010). Bilgi Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar: Sosyal Ağlar. Kütüphanelerde Yeni Yaklaşımlar Paneli, 25 Mart 2010, İzmir Üniversitesi, İzmir. (Davetli Konuşmacı)

Özel, N. (2005). Bilimsel Bilgiye Açık Erişim ile İlgili Yaklaşımlar. Akademik Bilişim ’05, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep.